روزهای ۱۷ و ۱۸ فوریه سمینار مشترک گردشگری اسلامی میان مالزی و اندونزی با تمرکز بر خدمات دوستدار مسلمانان، در …